(0342) 815208

info@smkkademangan.sch.id

Pengumuman

Alumni

E-Learning

Mitra DuDi

BKK

Kurikulum

ATUR SAPALA KATUR DHUMATENG PANGARSA PAWIYATAN KAJURUAN NEGERI 1 KADEMANGAN

Atur Sapala Pangarsa Pawiyatan Kajuruan Negeri 1  Kademangan…
Bp. WAHYUDIONO JOKOMARSONO, S. Pd., M. Pd.
                     
Dening : TheresiaDK_blitar_10012019
W ektu iku lumaku
terus, tan ana kang bisa nyandhet, apamaneh ngendheg
A yo,
panjenenganne, bapa kita, bapa Wahyudiono Jokomarsono ngajak, ngiring, paring
tuladha netepi wajib, ngayahi darma
H angrungkebi
kawruh, ngelmu, nandur kabecikan lan kautaman
Y a, wektu pancen
rodha panguripan
U rut munggah
mudhun muter bali maneh mring lelakon sakawit
D adi wektu dimen
bisa nggagas, ngrasa kanthi weninge ati
I ng kene, ing
kana, ing ngendi wae bisa ana maneka warna prastawa kang geseh klawan rencana
O ra padha klawan
karep pribadi
N eja, apa pancen
ora sengaja, tan ana kang bisa mangerteni
O h,
panjenenganne bapaku, bapa kita kabeh
J ejer minangka
titah Gusti, kang mituhu lan setya
O ra kersa mendel
ing samubarang gawe
K anthi pracaya,
laku prastawa iki wus papesthen
O ra lali tansah
mituhu dhawuh Gusti
M ula saiki wus
tekan titi wancine pisah klawan kanca lan mitra
A nggone nuhoni
pranatan agama lan praja
R asa sumarah lan
manembah tansah katindakake jer mesthi ana hikmah lan mupangate
S esuwunan ing
dongaku, donga kita kabeh, muga-muga esem legawa, sambung ati, umbal rasa,
tetepa bisa nyawiji
O ra bakal cuthel
kapunggel masiya kapalang papan beda ngugemi darmaning gesang
N anging, mripat
iki wus kekembeng luh
O h Gusti, amung
Panjenengan ingkang kula agungaken
Mugi-mugi bapa Wahyudiono Jokomarsono nglampahi jejibahan
menika kanthi titi tekun teken ugi anggayuh kanugrahan Gusti Amurbeng Dumadi

Atur Sapala pamundhut kula katur dhumateng
Bapa Drs. YULIANTO, M. Pd
Pinangka sulih Bapa WAHYUDIONO JOKOMARSONO, S. Pd., M. Pd.
             Dening : TheresiaDK_blitar_11012019
Y ekti wektu wus
teka, kanthi ngirimake priyagung pinilih minangka sulih pangarsa ing pawiyatan
Kajuruan Negeri 1 Kademangan
U tama ing
kawruh, ngelmu uga kapribaden
L antip ing
pamikir, rame ing upaya lan budidaya kamajuaning pawiyatan
I guh pratikel
lan patuladhan ing kabecikanipun tansah kita antu-antu kanggo nggayuh
kautamaning gesang
A yo para kanca,
kita sengkuyung sadaya ingkang badhe kalaku lan baku
N etepi darma ing
bebrayan lan praja
T anpa kendhat tansah
ndedonga, nyenyuwun kanugrahan lan pitedhah ing Gusti
O ra lali tetep
nuhoni wajib, tan mingkur lan nyingkur mring janji pinangka titah kang pinuji
Gusti ngijabahi
Amin
Nuwun

Theresia Dwi K., S.Pd
Guru Mapel Biologi

SMKN 1 Kademangan

Jl. Sadewo No. 01 Kademangan Blitar
Kode Pos 66161 Jawa Timur
Telp. /Fax (0342) 815208 email: smkkademangan@yahoo.co.id